Skogen som tog slut
Klicka för att lyssna

Dokumentärfilmen "Om skogen”

Filmen "Om skogen"

I filmen ”Om skogen” får vi lära oss mer om hur svenskt skogsbruk ser ut 2020. Filmen är regisserad av Peter Magnusson på Helion film och har under hösten 2020 visats som en del av Fältbiologernas kampanj.

För mer information om filmen och för att se kommande visningstillfällen, gå in på abouttheforest.se

 

Sagan om skogen som tog slut

Det var en gång ett land som hette Sverige – ett land som hade mycket skog som många tjänade stora pengar på att hugga ner och göra till produkter att konsumera. Man berättade historier om hur man högg ner ett träd och planterade två nya så att det skulle bli ännu fler. Men egentligen planterade man bara exakt likadana träd, man bekämpade andra sorter och torkade ut våtmarker för att få ännu mer mark att plantera på. Och till slut fanns det nästan bara trädplantage kvar – där nästan inga andra djur och växter levde förutom granar och tallar i raka prydliga led.

 

Det är lätt att tro att Sverige är ett skogsrikt land, men i verkligheten har vi knappt någon riktig skog kvar idag. Det här får stora konsekvenser för den biologiska mångfalden och nästan tvåtusen olika djur och växter riskerar att dö ut. Trädplantage är inte heller starka nog att klara klimatförändringarnas utmaningar, ökande skogsbränder och stormar. När våra riktiga skogar skövlas drabbar det oss alla.

 

Nu måste vi vara väldigt rädda om det lilla av vår skog som finns kvar. Läs mer nedan om vad som krävs för att den ska må bra igen. Det får inte bli snipp snapp snut – så tog skogen slut.

Klicka på mig så läser jag

Vad är lösningen?

1

Naturens överlevnad före kortsiktig ekonomisk vinning >>

Naturens överlevnad måste gå före kortsiktig ekonomisk vinning. Skogsbruket måste vara långsiktigt och anpassas så att alla djur och växter kan leva. Vi måste ha mer riktig skog och mindre trädplantage. Läs mer..

2

Riktiga skogar är det bästa för klimatet >>

Riktiga skogar är det bästa för klimatet. Skogar och våtmarker som får finnas kvar och bli gamla lagrar växthusgaser i marken. När man skövlar träd och torkar ut våtmarker hamnar växthusgaserna i luften vilket påskyndar klimatförändringarna. Läs mer..

3

Länge leve döda träd >>

När ett träd dör så blir det till en viktig livsmiljö för många arter. Riktiga skogar är röriga och fulla av både döda och levande träd. Skogsbolagen kanske planterar två träd för varje som de hugger ner, men de planterar bara träd av samma sort i raka prydliga led. Den biologiska mångfalden förstörs och man förbiser helt att skogen är ett hem för tusentals djur och växter som försvinner när skogsmaskinerna drar fram. Läs mer..

4

Vägra kalhygge >>

Naturen har inte möjlighet att återhämta sig när man utplånar ett helt område och hugger ner alla träd på en gång. En del skogsägare jobbar med metoder som inte är skadliga – ställ krav på att fler ska göra som dem. Läs mer..

5

Skogsbolagen ska inte bestämma själva >>

Skogsbolagen kan inte själva bestämma att det är okej att utrota en art. Allmänheten ska alltid få ta del av information om vilka djur, växter och andra arter som finns på platsen innan träd huggs ner. De certifieringar som finns för skogsbruk går inte att lita på eftersom kraven är låga och de företag som bryter mot reglerna inte straffas. Läs mer..

6

Respektera mänskliga rättigheter >>

Riktiga skogar är livsviktiga resurser för alla Sveriges invånare, inte minst för de samer som lever i nära samspel med skogen. Att respektera skogen är därför en fråga om att respektera mänskliga rättigheter. Läs mer..

Vad kan du göra nu? Börja med att skicka vidare den här sidan till en kompis.

Trädplantage eller skog?

Med skog menas de områden som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen har återfått de egenskaper som kännetecknar urskog. Allt annat är trädplantage.

På ett trädplantage finns:

 • Samma trädsort, gran eller tall.
 • Träd i samma ålder och gallrat på marken. 
 • Noggrant utplanterade träd med specifika avstånd mellan sig. 
 • Nästan inga djur, växter eller andra arter.
 • Ingen död ved.

I en skog finns:

 • Många olika trädsorter, både barrträd och lövträd.
 • Träd i olika åldrar.
 • Olika naturtyper som myrar, bäckar, tät skog och gläntor.
 • Många olika djur, växter och andra arter.
 • Mycket död ved i olika former, som gör att många arter trivs.

Skolmaterial

Övningarna riktar sig till årskurs 4-6 men fungerar för alla som vill lära sig om det svenska skogsbruket, och går att anpassa till alla åldrar. Kan göras inne eller ute.

Engagera dig!

Fältbiologerna är en gammal organisation för unga miljökämpar. Vi är av unga för unga. Vi är artnördar. Vi är de makthavarna gärna slipper. Vi är ute i naturen och inne i miljödebatten. Var det du med.

Vill du engagera dig mer för skogen? Är du mellan 6 och 25 år?

Bli medlem gratis här: faltbiologerna.se/bli-medlem

Vill du gå med i vårt skogsnätverk, mejla: skogsnatverket@faltbiologerna.se

Vad vet Du om skogen egentligen?

Gör vårt quiz och ta reda på hur mycket du vet om skogen.

Starta quiz!
Fråga 1 av 8

Var 100:e träd som huggs ner på jorden görs till produkter åt ett visst företag – vilket?

 • Ikea
 • Preem
 • Pampers
Fråga 2 av 8

Riktiga skogar är röriga och fulla av både döda och levande träd av olika sorter. De har en stor variation av olika arter som till exempel många slags växter, djur, svampar och insekter. I ett trädplantage finns bara träd av samma sort i raka led.

Vilket är det vanligaste trädet i Sverige?

 • Tall
 • Björk
 • Gran
Fråga 3 av 8

Urskog kallas skog som aldrig påverkats av människan. Naturskog kallas skog som har fått stå orörd av människan så länge att den börjar bli som en urskog igen.

Det tar oftast ungefär 150 år att återskapa en riktig skog som mår bra igen efter att den brukats hårt av människan. Trädplantage huggs idag ner redan efter ungefär 80 år.

Världens äldsta träd, granen Old Tjikko, finns i Dalarna. Hur gammalt är trädet?

 • 7 000 år
 • 9 500 år
 • 12 000 år
Fråga 4 av 8

En skog är så mycket mer än bara träd. I en skog finns det en stor biologisk mångfald med många olika djur och växter som lever i samspel med varandra.

Hur många av skogens arter är rödlistade – det vill säga att deras naturliga livsmiljö har förstörts så att de riskerar att dö ut?

 • 900 stycken
 • 1 200 stycken
 • 1 800 stycken
Fråga 5 av 8

Vitryggig hackspett är en fågel som bygger sina bon genom att hacka hål i lövträd som till exempel björkar, aspar eller alar. Den äter insekter som finns i döda gamla lövträd. Förut fanns det vitryggar i nästan hela Sverige, men idag är de akut hotade på grund av den ökande andelen trädplantage och färre lövträd.

Hur många vitryggiga hackspettar finns det kvar i Sverige?

 • 25 stycken
 • 150 stycken
 • 500 stycken
Fråga 6 av 8

De senaste 100 åren har en fjärdedel av alla våtmarker i Sverige förstörts på grund av utdikning, vilket betyder att man gör diken som torkar ut marken för att kunna odla träd och annat. Förutom att många djur och växter är beroende av våtmarker så är våtmarkerna också väldigt bra på att binda växthusgaser och hejda klimatförändringarna.

Hur stor procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från utdikade våtmarker?

 • 5%
 • 10%
 • 20%
Fråga 7 av 8

När skogen huggs ner och den biologiska mångfalden i skogen försämras så påverkas även den samiska kulturen och renskötseln. Både mänskliga rättigheter och regler för vad som får huggas ner bryts. Det blir till exempel svårare för renarna att beta och få ordentligt med skydd. När man hugger ner skog och gör trädplantage av vissa delar så att skogen inte längre sitter ihop blir det också svårare för alla djur och växter som lever i den att ta sig fram och samspela med varandra.

Vad kallas det när man styckar upp en skog i mindre och osammanhängande delar?

 • Konstruering
 • Fragmentering
 • Dissekering
Fråga 8 av 8

Den ena bilden visar ett trädplantage och den andra en skog. På vilken bild ser du en skog?