Lösningen, del 3: Länge leve döda träd

När ett träd dör så blir det till en viktig livsmiljö för många arter. Riktiga skogar är röriga och fulla av både döda och levande träd. Skogsbolagen kanske planterar två träd för varje som de hugger ner, men de planterar bara träd av samma sort i raka prydliga led. Den biologiska mångfalden förstörs och man förbiser helt att skogen är ett hem för tusentals djur och växter som försvinner när skogsmaskinerna drar fram.

 

Biologisk mångfald är en förutsättning för att allt ska leva. Det innebär bland annat att vi behöver stor variation av olika arter som till exempel många sorters träd, djur, svampar, växter, mossor, lavar, fåglar och insekter.

Vitryggig hackspett är en fågel som bygger sina bon genom att hacka hål i lövträd som till exempel björkar, aspar eller alar. Den äter insekter som finns i döda gamla lövträd. Förut fanns det vitryggar i nästan hela Sverige, men idag är de akut hotade på grund av den ökande andelen trädplantage och färre lövträd.

 

Skogsbolagen planterar nästan bara barrträd och rensar bort de lövträd som ändå lyckas växa upp. Därför finns det mycket mindre lövträd i ett trädplantage jämfört med i riktiga skogar.
Många arter är också beroende av att det finns döda träd i skogen som blir viktiga livsmiljöer. I en riktig skog finns det gott om döda träd eftersom träden blir gamla och dör, men ett trädplantage skövlas innan träden hinner bli gamla. Det gör att många arter riskerar att dö ut.

 

Något som är bra för många arter är skogsbränder. Det kanske låter konstigt men en del arter tycker faktiskt om att skogen brinner, de kallas för pyrofiler ☺ Bränder gör att det blir mycket död ved och dessutom växer det oftast mycket lövträd där det brunnit. Men även om bränder är bra för biologisk mångfald så kan riktiga skogar bättre förebygga de stora och okontrollerbara bränderna, stormar och andra utmaningar som kommer med klimatförändringar.

 

Fältbiologerna vill att det ska bedrivas mer naturvårdande skötsel, till exempel som ha betande tamdjur i skogen, sanera gran, proppa igen diken och naturvårdsbränna.

 

Läs mer om vitryggig hackspett och hoten mot den här:
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/vart-arbete/arterna-vi-vill-radda/om-vitryggig-hackspett